Báo cáo tài chính

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán chp năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán chp năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CBTT về kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất năm 2019

CBTT về kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất năm 2019

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

123456