Quan hệ cổ đông

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

123456