Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Sáng ngày 28/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và một số nội dung liên quan đến công tác quản trị SODIC.  

Sau khi nghe diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Văn Tuấn, Đại hội nghe ông Nguyễn Bá Viện - Phố Tổng giám đốc đọc báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.


Ông Nguyễn Khắc Sơn - Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.


Ông Phan Đình Toại - Tổng giám đốc (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đọc báo cáo của Hội đồng quản trị.


Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cũng đã bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. 


Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và các tờ trình được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt gần như 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.