Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016


THÔNG BÁO
Mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như sau:
1.Thời gian: Từ 8h00, thứ bảy - ngày 23/4/2016
2.Địa điểm:Hội trường Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội).
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo danh sách chốt ngày 05/4/2016.
4. Nội dung Đại hội:
- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.
- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2016.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin về cho Ban tổ chức (Ms. Phan Thị Thanh Nga) bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 22/4/2016 theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Tầng 2 tòa nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
 Điện thoại: 04 6 3254567        Fax: 04 6 3252189
Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp do địa chỉ của Quý cổ đông không rõ ràng thì thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như K/g;
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
 
ĐỖ XUÂN LUẬT
/uploads/files/Thong%20bao%20moi%20hop%20dai%20hoi%20co%20dong.pdf