Thông tin cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo trả sổ cổ phần

Thông báo trả sổ cổ phần

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty

  234567