CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty - Ông Đoàn Triệu Việt