CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021