CBTT vv miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty