CBTT về bản cung cấp thông tin của ông Phan Anh Tuấn là người nọi bộ của Công ty