Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng cuối năm 2021)